Transfer Certificate

Note: Click on Student's Name to Download T. C.

S.No.          Name                                 Adm No./ Class

1.                Shreya                                    2260

2.                Nivish Yadav                         5198

3.                Mohini Rana                          4553

4.                Daksh Sharma                       2593

5.                Mitansh Rathore                    5305

6.                Aarav Patoa                           5171

8.                Rojina Khatri                         2511

9.                Simran Sharma                    Class-XII

10.              Manik Arora                        Class-XII

11.              Vinay Kumar Sangwan          4113                       

12.              Saksham Tiwari                     4360

13.              Yash                                       2934                      

10.              Diksha Negi                           4059

15.              Bhumika                                2447

16.              Tisha Sharma                         5122

17.              Gautam Malik                        2116

18.              Reyansh                                 4398

19.              Mohana Sen Gupta                 2197            

20.              Swati                                      1458  

21.              Vatsala                                    5367

22.              Pratik Mathur                         1659

23.              Prateek Kumar                       1681

24.              Deepika Solanki                     1753

25.              Grisha Sharma                        5076

26.              Shweta                                    5291

27.              Ishaan Kaul                            1866

28.              Abhishek Singh Negi             1719

29.              Diksha Baurai                        1779

30.              Ansh Sharma                          2691

31.              Namrata Goyal                       2752

32.              Prisha                                     5333

33.              Vihaan Mann                          4816

34.              Shiven Arora                          2668

35.              P. Rajesh                                 4800

36.              Anika Hema                           5616

37.              Tushar Panwar                        4586

38.              Mohit Kapri                            4454

39.              Abhishek                                2084

40.              Shriya Bhat                            2334

41.              Isha Malhotra                         2245

42.              Devanshi Vashisth                  4594

43.              Kashish Kahtri                        2069

44.              Shubham Chauhan                  5109

45.              Agrim Srivastav                      4346

46.              Vaibhav  Bhaskar                    2234

47.              Aryan Dhar                             2153

48.              Ashvin Kumar                        3092

49.              Shubham Chauhan                 5109

50.              Manik Shubham                     4123

51.              Chaitanya Khatri                    4466

52.              Bhavya                                    5054

53.              Aryan Dhar                             2153

54.              Sunny                                     5166

55.              Abhinav Kumar                      4236

56.              Rahul Dalal                             2257

57.              Apoorvi Vashisth                    4763

58.              Yash                                        2504

59.              Parv                                        2222

60.              Shubham Kapri                      4533

61.              Vinay Kumar                          4113

62.              Anika Sharma                         4904

63.              Mimansha Joshi                      4721

64.              Atharva Bhatnagar                 2648

65.              Priyanshi Chaudhary              5074

66.              Bhumika Singh                       2447

67.               Mannujjwal Rathore             2196

68.               Mannik Arora                       Class- XII

69.              Devesh Sharma                     Class-XII

70.              Tina Kalita                             Class-XII

71.              Surbhi                                    Class-XII

72.              Vishu Solanki                        Class- XII

73.              Aditi bhandari                         1871

74.              Chaitanya                                1726

75.              Esha Guha                               1651

76.              Harshit                                     1705

77.              Shriya Bhat                               2334

78.              Saavi Bhat                                2997

Circular            Calender          Photo Gallery           Campus Tour           Careers           Events/ Happenings

© Vishwa Bharati Public School , Dwarka